A


Ağır Vasıta/Heavy Duty: Kamyon, otobüs, traktör gibi ticari vasıtalarda kullanılan akü tipidir. Sarsıntıya ve zorlu yol koşullarına uygun olarak güçlendirilmiş akülerdir.

AGM: Elektrolitin seperatörlere emdirilerek üretildiği akülerdir.

Air Mix: Traksiyoner akülerde kullanılan bir sistemdir. Airmix sistemli akülerde, şarj esnasında özel redresör yardımı ile hücrelerin içine hava basılarak, elektrolitin karışarak homojenize hale gelmesi sağlanmaktadır.

Akım/Current: Elektrik akımı, bir elektrik devresinden akan elektrik gücünü anlatır. Birimi “Amper(A)”dir.

Aktif Malzeme/Active Material: Akü içinde asitle birlikte kimyasal reaksiyon oluşturarak, akünün kapasitesini yada marş gücünü belirleyen ve çeşitli kimyasalların karışımından oluşmuş pasta.

Akü/ Battery: Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alıcı bağlandığı zaman bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dış devreye veren bir üreteçtir.

Akü Donması/Battery Freeze: Piyasada akü donması tanımı kullanılsa da gerçekte donan akü değil, içindeki elektrolittir. Akü deşarj konumda ise, donma süreci hızlanır.

Akünün bitmesi/Battery Failure: Piyasada akü bitmesi olarak adlandırılan akünün işlevini göremez hale gelmesi durumudur. Çoğu zaman şarj kaybından doğan çalışmama durumu akünün bittiği olarak algılanır. Yetkili bir servise danışıldıktan sonra akü gerekirse değiştirilmelidir.

Altbağlantı/Holddown: Akü kutusunun alt kısımlarındaki tutucu tırnaklardır. Araç tablasına bağlantı amacıyla tasarlanır.

Ampermetre/Ampermeter: Kablodan çeken akımı ölçmeye yarayan cihazdır.

Aşırı Deşarj/OverDischarge: Akünün kullanıcı yada araç yüzünden, aşırı deşarj konumuna geçmesidir.

Aşırı Şarj (yanık)/OverCharge: Plakalardaki aktif maddenin (hamur) dökülmesi ve deformasyonu sonucu oluşan arızadır.

Asit Yoğunluğu/Acid Gravity: Akü içersinde elektrolit olarak kullanılan asidin ne ölçüde seyreltik olduğunun ölçüsüdür.

B


Bakım Gerektirmeyen/Maintenance Free: Normal koşullarda bakım yapılmasına gerek duyulmayan aküdür.

Bomometre/Hydrometer: Akü içerisindeki elektrolit yoğunluğunu görmek için kullanılan yoğunluk ölçüm aracı.

Buşon/Plug: Asite dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiş, akünün şarjı esnasında çıkan gazı otomatik olarak dışarıya atacak şekilde dizayn edilmiş malzemedir

C


CCA (Soğuk Marş Akımı): Soğukta (araç motorunu) çalıştırma akımıdır.

COS: Akü hücresi içerisindeki pozitif ve negatif elektrolotların bağlantısının yapılmasını sağlayan kaynak makinesidir.

Ç


Çevrim Ömrü/Cycle Life: Bir akünün şarj-deşarj döngüsü sayısıdır.

Çift Kapak/Double Lid: Akünün kutu ile birleştiği kapağın üzerine sızıntıyı önlemek ve tam kapalı özelliği kazanması için buşonların üzerine takılan ikinci bir kapaktır.

D


Derin Deşarj: Akünün standartlarda belirtilen minimum gerilim seviyesinden daha düşük gerilim seviyelerine düşecek kadar deşarj edilmesidir.

Deşarj: Aküde kimyasal olarak depolanan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülerek bir sistemi beslemesidir.

Deşarj Akımı: Deşarj işlemi sırasında aküden çekilen akımdır.

Döngü: Bir akünün şarj ve deşarj olmasıdır.

E


ELA: Geliştirilmiş Kurşun Asitlere verilen isimdir. (Enhanced Lead Acid)

Elektrolit Electrolyde: Saf asidin, saf su ile seyreltilmiş formudur. Akülerde yüksek çevrim sayısı, düşük korozyon ve maksimum iletkenlik için optimize edilmiş final yoğunluk değeri 1.285 gr/cm3 dür.

Elektrot Electrode: Akü içerisinde polaritenin oluşmasını sağlayan pozitif ya da negatif iyon yüklü plakadır.

Eleman Set Plate Group: Eşleştirilmiş pozitif ve zarf seperatörlü negatif plakaların kurşun kaynağı ile birleştirilmiş haline verilen isimdir.

Endüstriyel Akü Industrial Battery: Endüstriyel kullanımlar için özel olarak geliştirilmiş akülere verilen isimdir.

Enerji Energy: İş yapabilme yeteneğidir. Akünün çalışma prensibi gereği elektrik enerjisini kimyasal enerjiye, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

Enerji Yoğunluğu Energy Density: Bir akünün birim ağılığının verebildiği enerji miktarıdır.

Exmet Exmet: Izgara üretim tipidir. Kurşun külçeler şerit haline getirilip, exmet makinasında haddeleme yöntemiyle ızgara halini alırlar.

G


Gaz Atma Degassing: Akü içerisinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan gazların akü dışarısına atılması işlemidir.

Gaz Atma Deliği Degassing Hole: Akü içerisinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan gazların akü dışarısına atılabilmesini sağlayan tahliye yoludur.

Gravity Casting Gravity Casting: Yerçekimi kuvvetinin etkisinden yararlanarak uygulanan döküm tekniğidir.

Grift Kopuğu Grift Disconnection: Kutupbaşı, punta ve eleman kulağının kopması sonucu oluşan arızadır.

Gümüş Kalay Alaşımı Silver Tin Alloy: Gümüş ve Kalay elementlerinin belirli oranlarda birleştirilerek olulturulan alaşımdır. Akü ızgaralarında korozyona karşı direnci arttırır.

H


Hidrometre Hydrometer: Akü içerisindeki elektrolit yoğunluğunu görmek için kullanılan yoğunluk ölçüm aracı.

Hücre Cell: Akü kutusu içindeki bölmelere verilen isimdir. 12V akülerde toplamda 6 adet hücre bulunmaktadır.Her bir hücrede 2V'luk elektrik akımı bulunmaktadır.

I


Izgara Grid: Aktif maddenin üzerine sıvandığı, elektrik akımını ileten kurşun iskelet.

İ


İlk Şarj Initial Charge: Akü montaj işlemi bittikten sonra akünün gerekli gerilim seviyesine ulaşması için yapılan şarj işlemidir.

İlk Voltaj Initial Voltage: İlk şarj işleminden sonra akünün ulaştığı gerilim değeridir.

İndikatör Indicator: Akü kapağı üzerinde takıldığı tek hücreye ait yoğunluk değerini gösteren görsel plastik malzeme.

J


Jel Gel: Akü içindeki elektrolitin özel bir işlemden geçirilerek sıvı hali yerine jel halinde olması.

Jel Akü Gel Battery: Elektroliti jelleştirilmiş kurşun asit aküye verilen addır.

K


Kalan Kapasite Remaining Capasity: Akü toplam kapasitesi ile kullanılan kapasitesi arasındaki farktır.

Kalan Şarj Remaining Charge: Akü toplam kapasitesi ile kullanılan kapasitesi arasındaki farktır.

Kapak Lid: Montaj işlemi sırasında kutunun üzerine yapıştırılan ve akü içerindeki bileşenleri dış ortamdan izole etmeye yarayan parçadır.

Kapalı Sistem Kapak Sealed Lid: Aküye dışardan müdehele edilmesine izin vermeyen kapak sistemidir.

Kapasite Capasity: Amper saat olarak tanımlanır. Bir aküden amper olarak çekilebilecek toplam gücü gösterir. Akünün kapasitesi, plakaların yüzey alanlarına, sayılarına ve kullanılan seperatörlerin geçirgenliklerine bağlıdır.

Kapasite Düşüşü Capasity Loss: Akünün etiketinde belirtilen kapasitenin altında kapasite değeri vermesidir.

Kendi Kendine Deşarj Self Discharge: Akünün herhangi bir yüke bağlı olmadığı durumda aküde zamanla yaşanan kapasite eksilmesidir.

Kısa Devre Short Circuit: Pozitif ve negatif plakanın birbirine teması sonucu oluşan arızadır.

Konnektör Connector: Bağlantı ekipmanıdır

Konum: Pozitif ve negatif terminallerin akü üzerindeki yerini ifade eder.

Korozyon Corrosion: Uzun süre şarj almadan bekleme yada derin deşarjlar sonucu oluşan arızadır, kalıcı sülfatlaşma olarak da adlandırılır.

Kürleme Curing: Akü içersindeki elektrotların kimyasal dönüşümünü tamamlaması için uygulanan ısıl işlemdir.

Kurşun Lead: Atom numarası 82 olan metal elementtir.

Kurşun Sülfat Lead Sulfate: Deşarj işlemi sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşiktir.

Kurşun- Asit Akü Lead Acid: Elektrot olarak kurşun elementinin, elektrolit olarak ise asitin kullanıldığı enerji depolama sistemidir.

Kutu Box: Akünün tüm bileşenlerini içinde barındıran plastik hazne şeklindeki parçadır.

Kutupbaşı Terminal: Akünün çevresindeki sistemler ile elektriksel olarak bağlantısını sağlayana iletken kısımdır.

Kutupbaşı Koruma Kapağı Terminal Cover: Kutupbaşını dışardan gelebilecek olası darbelerden uzak tutan kapaktır.

L


Labirent Buşon Labyrinth Plug: Aküde su kaybını azaltmaya yarayan komponentdir.

M


Marş Basma Gücü Cold Cranking Amper: Tam şarjlı bir akünün -18.0 °C sıcaklıkta 10 sn.sonunda ulaştığı 7,5V gerilimi sağlayan, Amper(A)olarak belirtilen deşarj akımıdır. DIN, EN, IEC, SAE, JIS, TS, vb. gibi normlarda tanımlanabilir.

Merkezi Gaz Atma Sistemi Central Degassing System: Hücrelerden çıkan gazların toplanarak tek bir güzargah üzerinden atılmasını sağlayan sistemdir.

N


Negatif Elektrot Negative Electrode: Eksi yüklü plakadır.

Negatif Plaka Negative Plate: Eksi yüklü elektrotdur.

Nominal Voltaj Nominal Voltage: Akü etiketinde belirtilen gerilim seviyesidir.

O


Oksitlenme Oxidation: Akü kutup başlarındaki kurşun metalin oksijen ile kimyasal reaksiyone girip korozyona uğramasıdır.

Ö


Ömür Life: Aküden beklenen performansın sağlandığı zaman dilimidir.

P


Paralel Bağlama Parallel Connection: Redresör şarjı işleminde aküler paralel bağlanabilir. Paralel bağlamada akımlar toplanıp redresör ayarlanmalıdır.

Pasta Paste: Kimyasal maddelerin karışımı sonucu plakalara sıvanan hamur.

Patlama Explosion: Akü içersindeki hidrojen gazının, ark, vb. ile kutu-kapağa zarar vermesi sonucu oluşan arızadır.

Plaka Plate: Aktif maddenin üzerine sıvandığı ağırlıklı kurşun olan bir iskelet yapı.

Polarite Polarity: Kutuplaşma

Pozitif Elektrot Positive Electrode: Artı yüklü plakadır.

Pozitif Kutupbaşı Positive Pole: Terminal having positive polarity in the battery.

Pozitif Plaka Positive Plate: Artı yüklü elektrotdur.

R


Raf Ömrü Shelf Life: Bir akünün tekrar şarj edilmeye gerek duymadan rafta geçirebileceği süredir.

Redresör Charger: Akü Şarj cihazı

S


Saf Su Pure Water: Yoğunluğu 1 gr/cm^3 olan, 2 hidrojen 1 oksijen atomundan oluşan bileşiktir.

Sap Handle: Akü taşımaya yarayan parçadır.

Seperatör Seperator: Negatif ve pozitif plakaların birbiri ile temas ederek kısa devre oluşturmasını engelleyen, PE,PVC, Glassmat, AGM malzeme.

Seri Bağlama Serial Connection: Redresör şarjı işleminde aküler paralel bağlanabilir. Seri bağlamada voltajlar toplanıp redresör ayarlanmalıdır.

Standart Kapasite Standard Capacity: Akü etiketinde belirtilen kapasite değeridir.

Start-Stop: Start-Stop yani dur-kalk sistemi, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda ya da trafik ışıklarında aracınız durduğu zaman kontağı otomatik olarak kapatıp, sürücü debriyaja bastığı anda ise tekrar çalıştırarak, enerji kaybını önlemeye yardımcı bir sistemdir.

Stasyoner Stationary: Sabit tesislerde kullanılan akülerdir.

Sülfatlaşma Sulfatation: Akü içerisindeki elektrolitte bulunan sülfat iyonlarının plaka yüzeyinde toplanması sonucu oluşan arızadır.

Ş


Şarj Akımı Charge Current: Aküyü şarj etmek için uygun olan akım değeri.

Şarj Durumu Charging State: Akünün depoladığı enerji miktarını gösteren parametredir.

Şarj Etme Charging: Akünün bir elektrik kaynağı ile beslenerek elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolama işlemidir.

Şarj Ölçer Charge Meter: Araç içerisinde çakmaklığa takılarak akü durumu hakkında bilgi veren göstergedir.

T


Tam Bakımsız Totally Maintenance Free: Dışardan müdahele gerektirmeyen akü tipidir.

Tam Çerçeveli Plaka Full Frame Plates: Dört bir tarafı kurşun alaşımlı çerçeve ile çevrilmiş ızgara tipidir.

Terminal tipi: Akülerde bulunan pozitif ve negatif terminallerin boyutsal farklılığını ifade eder.

Traksiyoner Traction: Mobil sistemlerde kullanılan endüstriyel akü tipidir.

V


Valf Valve: Akünün çalışması esnasında gaz çıkışını düzenlemek için kullanılan malzemedir.

Voltaj Voltage: Elektriksel olarak, akımın bir devrede hareket etmesi için uçlar arasında elektrik basıncı olması gerekir. Buna POTANSİYEL FARK veya kutuplar arası VOLTAJ denir. Birimi “VOLT(V)”tur.

Voltaj Düşmesi Voltage Loss: Aküde yaşanan gerilim kaybıdır.

Voltmetre Voltmeter: Akünün voltaj ölçümü için kullanılan alettir.

VRLA: Valfle düzenlenmiş kurşun-asit akümülatörü

Y


Yaşlanma Aging: Akü içerinde yer alan kurşun parçaların zamana bağlı olarak faz değiştirmesi işlemidir.

Yoğunluk Density: Birim hacme düşen kütledir.

Yüksek Akım Deşarjı High Current Discharge: Akü etiketinde belirtilen deşarj değerinden daha yüksek bir akımla aküyü deşarj etmektir.

Yüksek Akım Şarjı High Current Charge: Aküyü tavsiye edilen şarj akımı değerinden daha yüksek bir değerle şarj etmektir.